Podmínky ochrany osobních údajů představují dokument určený pro všechny klienty, dodavatele a jiné třetí osoby, jejichž osobní údaje společnost CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář (dále také jen „AKCCS“) v rámci své činnosti zpracovává.

V Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete veškeré relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů, které AKCCS provádí.

AKCCS Vaše osobní údaje zpracovává pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, jakož i dalšími předpisy, kterými jsme vázáni. Totéž platí i pro případné zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny AKCCS.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 48118753, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212268. V některých případech mohou být společnými správci Vašich osobních údajů AKCCS a advokáti s ní trvale spolupracující.

Jak nás můžete kontaktovat?

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat ředitele kanceláře na e-mailové adrese drnec@akccs.cz.

V případě, že chcete uplatnit svá práva, které Vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit těmito způsoby: 

 1. datová zpráva na ID: r8evw3c
 2. listovní psaní na adresu CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14000 s úředně ověřeným podpisem
 3. e-mail na drnec@akccs.cz s připojeným elektronickým podpisem
 4. osobně na adrese CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme o Vás zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození),
 • kontaktní a adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, e-mail, tel. číslo),
 • údaje související s poskytováním právních služeb (v závislosti na konkrétním případu),
 • osobní údaje z Vašeho CV (jste-li uchazečem o zaměstnání nebo trvalou spolupráci s AKCCS),
 • cookies, navštívené webové stránky, identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další související informace (jste-li návštěvníkem našich webových stránek či čtenářem našich příspěvků na sociálních sítích),
 • další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo plnění našich právních povinností,

jakož i některé další osobní údaje související s naší činností.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě legitimních účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto kategoriím účelů a na základě uvedených právních titulů:

KATEGORIE ÚČELŮ

NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 • VYŘIZOVÁNÍ POŠTY
 • VEDENÍ EVIDENCE KONTAKTŮ
 • ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (NAPŘ. FOTOGRAFIE Z AKCÍ POŘÍZENÉ SE SVOLENÍM FOTOGRAFOVANÝCH OSOB)
 • ARCHIVACE DOKUMENTŮ A SMLUV ZA ÚČELEM PŘÍPADNÉHO HÁJENÍ VLASTNÍCH PRÁV
 • PROVOZ KAMEROVÉHO SYSTÉMU ZA ÚČELEM OCHRANY NAŠEHO MAJETKU A CITLIVÝCH INFORMACÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V PROSTORÁCH KANCELÁŘE
 • VEDENÍ DATABÁZE KONTAKTŮ PRO ÚČELY POZVÁNÍ NA AKCE POŘÁDANÉ AKCCS

 

Z DŮVODU NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ (ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU AK, OCHRANA MAJETKU, HÁJENÍ PRÁV SPRÁVCE)

 

 • ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTOPISŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO TRVALOU SPOLUPRÁCI S AKCCS (ZA ÚČELEM VÝBĚRU VHODNÉHO UCHAZEČE V RÁMCI KONKRÉTNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ)
 • VYSTAVENÍ FAKTURY
 • ZPRACOVÁNÍ PLATEB
 • OBJEDNÁVKY JÍZDENEK, KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB, OBČERSTVENÍ, OPRAV APOD.
 • UZAVÍRÁNÍ SMLUV A PLNĚNÍ NAŠICH ZÁVAZKŮ ZE SMLUV

PLNĚNÍ SMLOUVY, KTEROU JSME S VÁMI UZAVŘELI NEBO UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • DALŠÍ UCHOVÁNÍ ŽIVOTOPISŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO TRVALOU SPOLUPRÁCI S AKCCS V NAŠÍ DATABÁZI
 • ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ NA FACEBOOKU, LINKEDIN, JOBS.CZ ZA ÚČELEM POTENCIÁLNÍHO VÝBĚRU NOVÉHO ZAMĚSTNANCE/TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY
 • ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ OD ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, V RÁMCI JOB FAIR KONTAKT APOD. ZA ÚČELEM NÁSLEDNÉ KOMUNIKACE S NIMI
 • CÍLENÍ REKLAMY (VYUŽITÍ COOKIES NA FACEBOOKU A NAHRÁNÍ E-MAILOVÉ DATABÁZE)
 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB CESTUJÍCÍCH NA NÁMI ORGANIZOVANÉ CESTY
 • VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ DAT O NÁVŠTĚVNOSTI STRÁNEK AKCCS ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK

SOUHLAS

 • PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ AKCCS (NAPŘ. POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI EXEKUTORŮM, ORGÁNŮM VEŘEJNÉ MOCI, UCHOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ)

PLNĚNÍ NAŠICH PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

V případě, že chcete znát bližší informace o konkrétních účelech a právních titulech zpracování Vašich osobních, kontaktujte ředitele kanceláře na e-mailové adrese drnec@akccs.cz

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou k danému účelu.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme:

 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu (např. po dobu, kdy si potřebujeme údaje uchovat pro případ hájení našich práv),
 • po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli,
 • po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas nebo do jeho odvolání (odvoláte-li svůj souhlas, zpracování neprodleně ukončíme),
 • po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich právních povinností.

Jakmile účel zpracování, pro který jsou údaje zpracovávány, pomine, dané zpracování ukončíme. Není-li dán jiný účel, pro který je třeba údaje zpracovávat, zajistíme rovněž likvidaci údajů. 

V případě, že budete mít zájem dozvědět se bližší informace o době uchování Vašich osobních údajů pro některý konkrétní účel, kontaktujte ředitele kanceláře na e-mailové adrese drnec@akccs.cz.

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje v současné době předáváme těmto našim smluvním zpracovatelům:

 • Praetor Systems s.r.o. (za účelem provozu informačního systému pro advokacii Praetor),
 • Solitea Česká republika, a.s. (za účelem vedení účetnictví)
 • SHERWOOD Digital a.s. (za účelem správy webových stránek a využití analytických nástrojů dat pro optimalizaci obsahu webu)
 • Google LLC (využití služeb Google Analytics a Google Search Console za účelem optimalizaci obsahu webových stránek; při využití těchto služeb AKCCS získává pouze anonymizovaná data a za zpracování současně odpovídá společnost Google LLC)
 • Facebook Inc. (využití služby Facebook Insight a reklamních systémů za účelem cílení reklamy; při využití těchto služeb AKCCS získává pouze anonymizovaná data a za zpracování současně odpovídá společnost Facebook Inc.).

Vaše osobní údaje však mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci v případě, kdy to vyžadují právní předpisy (např. v případě předání údajů orgánům finanční správy, OSSZ, zdravotní pojišťovně apod.). 

Jaká jsou Vaše práva?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

– Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, odvolání souhlasu, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

– Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. Zejména pokud jste našim klientem, je nutné, abychom udržovali Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Proto nám veškeré změny v poskytnutých údajích neprodleně hlaste.

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

– Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete, abychom je vymazali
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

– Výmaz osobních údajů

Máte právo, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu). Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právními předpisy uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti. 

– Přenositelnost

Máte právo přenést svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

– Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat.

– Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčen/a, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde můžete svá práva uplatnit?

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

 1. datová zpráva na ID: r8evw3c
 2. listovní psaní na adresu CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14000 s úředně ověřeným podpisem
 3. e-mail na drnec@akccs.cz s připojeným elektronickým podpisem
 4. osobně na adrese CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2b, Praha 4.

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi např. nebudeme moci smlouvu uzavřít či nebudeme moci již uzavřenou smlouvu řádně plnit apod. 

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz osobních údajů pro daný účel dojde k ukončení zpracování Vašich údajů ze strany AKCCS pro tento účel a tyto údaje budou vymazány. V některých případech však k výmazu nebude moci dojít, např. pokud je AKCCS povinna Vaše osobní údaje zpracovávat, protože jí tak ukládá zákon, nebo pokud AKCCS Vaše osobní údaje nadále potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, máme právo Vaší žádosti prozatím nevyhovět a dotázat se Vás na další údaj/e pro ověření Vaší totožnosti. 

Kdy může být Vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?

Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva dle GDPR je bezplatné.

V případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně.

Pokud by však z Vaší strany docházelo k zneužívání Vašich práv, např. prostřednictvím opakovaných nedůvodných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, jsme oprávněni Vašim žádostem nevyhovět nebo za jejich vyřízení požadovat uhrazení poplatku za vynaložené administrativní náklady.